:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Wstęp Deklaracji

XLIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.lo44.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-10

Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików może być niedostępna cyfrowo ze względu na to, że nie ma możliwości ingerencji w nie, a opracowane zostały przez inne instytucje lub powstały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dołożymy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły: konarskiego@lo44.krakow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 422 04 05.

Osobą kontaktową szkoły jest Iwona Rzepecka.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Bernardyńskiej 7. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.