:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Szkoły istniejące przy ul. Bernardyńskiej 7

6 VI 1877 roku na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa wysunięto projekt utworzenia nowej szkoły na terenie Stradomia, położonego pomiędzy dawnymi miastami lokacyjnymi Kraków i Kazimierz. 24 IV 1878 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia szkoły żeńskiej czteroklasowej w budynku przy ulicy Bernardyńskiej 7, będącym już w znacznym stopniu zaawansowania prac budowlanych. 1 IX 1878 roku oddano do użytku „wybornie urządzony budynek szkolny”.

Od 1 IX 1891 roku szkołę przekształcono w ośmioklasową, zaś 4 X 1894 nadano jej imię księdza Stanisława Konarskiego: ufundowano przy tym pierwszy sztandar. Jej nazwa brzmiała: IX Szkoła Żeńska w Krakowie.

W świetle źródeł z tamtych czasów w szkole jeszcze przed 1914 rokiem funkcjonowało harcerstwo polskie.

Realizowano też z powodzeniem patriotyczne wychowanie obywatelskie a także pomoc charytatywną w różnych formach, w tym też dla dzieci z rodzin bezrobotnych.

Kadra pedagogiczna wyróżniała się wysokim poziomem merytorycznym współpracując ze szkołami z mniejszych ośrodków w zachodniej części Galicji. Szkoła była dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, posiadała też dużą jak na tamte czasy bibliotekę. Stale współpracowała z klinikami uniwersyteckimi z ul. Kopernika w zakresie nauk medycznych, przygotowując dziewczęta do dalszego kształcenia w kierunku lekarzy i pielęgniarek. Do 1939 roku około 50% uczennic szkoły było wyznania mojżeszowego ze względu na to, że w tej dzielnicy Krakowa Żydzi stanowili znaczny odsetek.

Od 1924 roku prowadzono też zajęcia w zakresie wzorowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kursy pisania na maszynie. Kuratorium, a nawet ministerstwo kierowały na ręce dyrekcji liczne pochwały za wzorową pracę dydaktyczno – wychowawczą.

Utrzymywano jednocześnie stały kontakt z Polonią, nieraz o dalekim zasięgu. W ostatnich latach istnienia Polski niepodległej, w 1938 roku ufundowano drugi sztandar w historii szkoły z motywem godła państwowego oraz wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej z Wilna. sztandar ten zachował się do dziś.

W okresie od września 1919 roku do stycznia 1921 roku w budynku zlokalizowano sztab armii gen. Hallera podczas walk z Ukraińcami i Rosją leninowską. Zajęcia odbywały się w kilku miejscach w rejonie ulicy Grodzkiej i okolic.

Z kolei w latach okupacji hitlerowskiej budynek zajęty został przez SS, lekcje zaś odbywały się w innych budynkach, wielokrotnie zmienianych – niezależnie od tego prowadzono też naukę na tajnych kompletach. Począwszy od stycznia 1945 roku zajęcia odbywały się przez kilka miesięcy w szkole męskiej przy ul. Smoleńsk ze względu na zajęcie budynku przy ul. Bernardyńskiej na szpital wojskowy. Później sytuacja wróciła do normy.

Od 1 IX 1964 roku w ramach reformy oświatowej szkoła stała się ośmioklasową – po raz pierwszy koedukacyjną, pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 9. Inaczej mówiąc – Podwawelska Dziewiątka.

Od 1 IX 1999 roku szkoła została przekształcona w gimnazjum w wyniku kolejnej reformy, przywracającej ten etap edukacji. Odtąd jej nazwa brzmiała: Gimnazjum nr 1 w Krakowie, z zachowaniem dotychczasowego patrona. Nowy sztandar Gimnazjum pochodzi z lat 2000 – 01. Bardzo szybko szkoła stała się jedną z najlepszych wśród gimnazjów w skali całego miasta, o czym świadczą liczne sukcesy uczniów: finalistów i laureatów ze wszystkich przedmiotów łącznie z osiągnięciami sportowymi. Decyzją krakowskiego Kuratorium Oświaty często odbywały się tu etapy wojewódzkie konkursu przedmiotowego z chemii.

Istotnym elementem procesu nauczania i wychowania stały się wycieczki szkolne, pogłębiające wiadomości z geografii w regionie i za granicą, oraz z historii – w tym też na Kresy Wschodnie królewskiej Rzeczypospolitej a także szlakiem piastowskim na obszarze Kujaw i Wielkopolski. Realizowana była współpraca ze szkołami z kilku krajów Europy Zachodniej i Wschodniej, połączona z wymianą młodzieżową.

Stale utrzymywano kontakt z wieloma instytucjami nauki i kultury począwszy – co zrozumiałe – od Zamku Królewskiego na Wawelu.

Decyzją Rady Miasta z 29 III 2017 roku, w ramach kolejnej reformy edukacji w kraju, szkołę przekształcono w liceum. Odtąd jej nazwa brzmi: XLIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Zachowany został dotychczasowy patron, którego święto przypada na 30 IX. Wiele dobrych tradycji, ukształtowanych w Gimnazjum nr 1 jest kontynuowanych i uzupełnianych przez nowe doświadczenia i wyzwania nowoczesnej edukacji .

 

 

 

Budynek szkolny

Najstarsza część budynku szkolnego przy ul. Bernardyńskiej 7 powstała w latach 1877 – 78. Projektował go wg ówczesnych wzorców w monarchii Habsburgów znany architekt Maciej Moraczewski. Elewacja budynku, z czerwonej cegły, usytuowana jest od strony północnej, naprzeciw stoków wzgórza wawelskiego, pokrytych zielenią. Również w ciągu ulicy Bernardyńskiej występuje wiele drzew, w większości kasztanowców.

W roku 1900 budynek poszerzono o skrzydło przylegające niemal do urokliwych Ogrodów Bernardyńskich. Natomiast już w 1922 roku pojawił się projekt urządzenia sali do ćwiczeń gimnastycznych. Po kilku latach adoptowano do tych celów dzisiejszą salę nr 7 na parterze, później kilkakrotnie jeszcze ją przebudowywano do celów sportowych.

Kolejna rozbudowa szkoły łączy się z tą sprawą: w 1996 roku ze środków miejskich wybudowana została nowoczesna sala gimnastyczna. Dalsze przebudowy budynku dotyczą: utworzenia drugiej klatki schodowej w latach 2002 – 2003 oraz adaptacji dawnego strychu szkolnego i utworzenia tam kilku dodatkowych pracowni w latach 2013 – 2016.

8 XII 2003 roku budynek szkolny wpisany został do rejestru zabytków. Dyrektor Mariusz Graniczka kieruje szkołą nieprzerwanie od 1 IX 1992 roku.

Budynek XLIV LO przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie położony jest w wyjątkowo pięknym miejscu. Z okien szkoły doskonale widoczne jest całe wzgórze wawelskie, szczególnie zaś katedra z kaplicami Zygmuntowską i Wazów, południowe skrzydło zamku oraz południowa część obwarowań wawelskich z basztami: Sandomierską i Senatorską. Z drugiej strony z kolei można podziwiać piękną panoramę Kazimierza z kościołami: na Skałce oraz św. Katarzyny. Wiele uroku dodają też szkole obszary zieleni, okalające ją z dwu stron: od Wawelu i od strony Ogrodów Bernardyńskich.