:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w XLIV LO im. Stanisława Konarskiego w Krakowie

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLIV LO (przewodniczący i członkowie) powoływana jest decyzją Dyrektora XLIV LO. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLIV LO wspomagana jest przez wszystkich wychowawców planowanych klas I podczas przyjmowania dokumentów od kandydatów i przyjętych uczniów klas I.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLIV LO działa na podstawie harmonogramu pracy przygotowanego w uzgodnieniu z Dyrektorem XLIV LO, w oparciu o
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737),
  • ZARZĄDZENIE nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz zarządzenia w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach;
  • wytyczne Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji określa:
  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych,
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
 4. Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej czteroletniego LO, pięcioletniego technikum lub branżowej szkoły pierwszego stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:
  • wynik egzaminu ósmoklasisty,
  • wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
  • oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 6. Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dostępny jest na stronie: www.lo44.krakow.pl  w  zakładce Harmonogram rekrutacji 2023/24. 

Rekrutacja do oddziałów klas pierwszych XLIV LO odbywa się w oparciu o system rekrutacji elektronicznej prowadzony przez organ prowadzący (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa). Zasady naboru i wymagane dokumenty dostępne są na stronie rekrutacji elektronicznej: krakow.e-omikron.pl

 1. Oferta rekrutacyjna dla kandydatów i ich rodziców dostępna jest na stronie elektronicznej rekrutacji: krakow.e-omikron.pl oraz na stronie XLIV LO.
 2. Przydział języków obcych nowożytnych w XLIV LO odbywa się w oparciu o ranking punktów rekrutacyjnych (dotyczy to także laureatów).
 3. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego dotyczy absolwentów szkół podstawowych z Krakowa, Małopolski i innych województw:
  • Kandydaci do XLIV LO, którzy wybrali to liceum na pierwszym priorytecie, rejestrują się lub logują się na stronie internetowej: https://krakow.e-omikron.pl, wypełniają wniosek, drukują go, podpisują a następnie składają wniosek zawierający dane osobowe i listę wyboru szkół oraz klas drogą elektroniczną lub listownie lub w Skrzynce Rekrutacyjnej  w budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Bernardyńska 7 w Krakowie.
  • SKR XLIV LO rejestruje kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji na podstawie złożonego wniosku. XLIV LO, wprowadza również ewentualne zmiany we wniosku zgłoszone przez kandydata i jego prawnych opiekunów.
  • Zarejestrowany przez SKR XLIV LO kandydat składa wyłącznie w XLIV LO kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (nawet wtedy gdy kandydat poza XLIV LO wybrał inne szkoły ponadpodstawowe, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji).
  • SKR XLIV LO sprawdza wprowadzone dane w przypadku kandydata, który uczęszcza do szkoły objętej systemem elektronicznej rekrutacji lub wprowadza dane z kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do systemu elektronicznej rekrutacji w przypadku pozostałych kandydatów. Wszelkie reklamacje kandydat i jego prawni opiekunowie wnoszą do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO.
  • Po ogłoszeniu przez XLIV LO wyników postępowania kwalifikacyjnego list kandydatów zakwalifikowanych w wyznaczonym terminie kandydat potwierdza wolę nauki w XLIV LO, poprzez złożenie w naszej szkole oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz innych dokumentów wymaganych przez XLIV LO.
 4. Wszelkie odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO rozpatruje Dyrektor XLIV LO, który podejmuje ostateczną decyzję.

Przewodniczący
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO

Izabela Gandor-Majchrzak