:::: MENU ::::

Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

XLIV Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w XLIV LO im. Stanisława Konarskiego w Krakowie

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLIV LO (przewodniczący i członkowie) powoływana jest decyzją Dyrektora XLIV LO. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLIV LO wspomagana jest przez wszystkich wychowawców planowanych klas I podczas przyjmowania dokumentów od kandydatów i przyjętych uczniów klas I.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLIV LO działa na podstawie harmonogramu pracy przygotowanego w uzgodnieniu z Dyrektorem XLIV LO, w oparciu o
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737),
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
  •  
  • ZARZĄDZENIE NR 6/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023
  • wytyczne Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji  określa
  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych;
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 8-klasisty;
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
 4. Ponadto rozporządzenie wskazuje jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I 4-letniego LO, 5-letniego technikum lub branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym do wyżej wymienionych szkół przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:
  • wynik egzaminu 8-klasisty
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
  • oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 8-klasisty
 6. Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dostępny jest na stronie: lo44.krakow.pl w zakładce Harmonogram rekrutacji (http://www.lo44.krakow.pl/rekrutacja/harmonogram-procedury-rekrutacji/).

Rekrutacja do oddziałów klas I XLIV LO prowadzona jest w oparciu o system rekrutacji elektronicznej prowadzony przez organ prowadzący (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa). Zasady naboru i wymagane dokumenty dostępne są na stronie rekrutacji elektronicznej: krakow.e-omikron.pl

 1. Oferta rekrutacyjna dla kandydatów i ich rodziców dostępna jest na stronie elektronicznej rekrutacji: krakow.e-omikron.pl oraz na stronie XLIV LO w zakładce Planowane oddziały klasowe na rok szkolny 2022/2023 (http://www.lo44.krakow.pl/rekrutacja/planowane-oddzialy-na-rok-szkolny-20192020-dla-absolwentow-szkol-podstawowych/).
 2. Przydział języków obcych nowożytnych w XLIV LO odbywa się w oparciu o ranking punktów rekrutacyjnych (dotyczy to także laureatów).
 3. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego – uczniów szkół podstawowych: z Krakowa, Małopolski i innych województw:
  • Kandydaci do XLIV LO, którzy wybrali to liceum na pierwszym priorytecie, rejestrują się lub logują się na stronie internetowej: https://krakow.e-omikron.pl, wypełniają wniosek, drukują go, podpisują a następnie wysyłają skan wniosku zawierający dane osobowe i listę wyboru szkół oraz klas na adres rekrutacja@lo44.krakow.pl lub składają go w budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie.
  • SKR XLIV LO rejestruje kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji na podstawie złożonego wniosku. XLIV LO wprowadza również ewentualne zmiany we wniosku zgłoszone przez kandydata i jego prawnych opiekunów.
  • Zarejestrowany przez SKR XLIV LO kandydat składa wyłącznie w XLIV LO kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty (nawet wtedy, gdy kandydat poza XLIV LO wybrał inne szkoły ponadpodstawowe, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji).
  • SKR XLIV LO sprawdza wprowadzone dane w przypadku kandydata, który uczęszcza do szkoły objętej systemem elektronicznej rekrutacji lub wprowadza dane z kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty do systemu elektronicznej rekrutacji w przypadku pozostałych kandydatów. Wszelkie reklamacje kandydat i jego prawni opiekunowie wnoszą do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO.
  • Po ogłoszeniu przez XLIV LO wyników postępowania kwalifikacyjnego list kandydatów zakwalifikowanych w wyznaczonym terminie kandydat potwierdza wolę nauki w XLIV LO, poprzez złożenie w naszej szkole oryginałów zaświadczenia o wyniku egzaminu 8-klasisty, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz innych dokumentów wymaganych przez XLIV LO.
 4. Wszelkie odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO rozpatruje Dyrektor XLIV LO, który podejmuje ostateczną decyzję.

Przewodniczący
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO

Michał Jutkiewicz